General terms and conditions

This text is currently only available in Dutch.

1. Algemene bepalingen
1.1. Deze verkoopsvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing van een bestelling via de website of in de winkel voor de levering van goederen.
1.2. De contractuele relatie tussen 3-Studio en zijn klanten, met betrekking tot de levering van deze goederen, wordt volledig bepaald door de hierin beschreven voorwaarden.
1.3. Alle vroegere mondelinge of schriftelijke afspraken en overeenkomsten met betrekking tot het voorwerp van deze verkoopsvoorwaarden, worden als nietig beschouwd en vervangen door de voorwaarden hierin vermeld.
1.4. De overeenkomst wordt aangegaan op basis van de prijzen en tarieven geldig op de datum van de online bestelling, waarop deze verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn op voorwaarden dat de producten op voorraad zijn. Voor bestellingen van producten die bij de bestelling niet op voorraad zijn kan een prijswijziging van max. 10% gerekend worden.

2. Goederen
2.1. Alle goederen geleverd door 3-Studio zijn onderhevig aan deze Algemene Voorwaarden.
2.2. Voor alle goederen wordt een bedrag gefactureerd gebaseerd op de werkelijke kostprijs van deze goederen.

Voor alle goederen wordt een bedrag gefactureerd gebaseerd op de werkelijke kostprijs van deze goederen. Bij alle vermelde prijzen is 21% BTW inbegrepen. 3D-Studio werkt onder het BTW nr BE 0525 399 510.
2.3. Bij aanvraag van een offerte voor deze goederen worden niet-limitatieve prijsramingen opgegeven. Een afwijking tussen offertebedrag en werkelijk gefactureerd bedrag zal nooit aanleiding geven tot nietigverklaring van deze overeenkomst, of tot gerechtelijke vorderingen vanwege de klant.
2.4. Alle offerten zijn geldig gedurende 3 kalenderdagen tenzij anders vermeld.
2.5. Alle bestellingen – ongeacht het bedrag dat deze vertegenwoordigen – dienen volledig betaald te worden vooraleer de bestelling door ons geaccepteerd wordt.
2.6. Bij bestelling van producten die niet bij ons op voorraad zijn, kan de klant zijn bestelling niet meer annuleren of terugsturen, omdat deze speciaal voor hem worden besteld en gemaakt. Voor bestellingen van producten die wij op voorraad hebben geldt artikel 2.7 .
2.7. Bij annulering van een bestelling door de klant zullen reeds gemaakte kosten door 3-Studio voor het uitvoeren van deze bestelling steeds doorgerekend worden aan de klant, ongeacht het bedrag van de bestelling of het bedrag van deze kosten.

3. Bijkomende bepalingen
3.1. Specifieke bijkomende contractuele bepalingen kunnen steeds opgesteld worden in samenspraak met de klant.

4. Betalingsmodaliteiten
4.1. De bedragen die de klant verschuldigd is onder deze overeenkomst zullen gefactureerd worden zoals elders in deze overeenkomst vermeld, bij de beschrijving van de diensten en goederen, tenzij anders overeengekomen.
4.2. De facturen van 3-Studio zijn contant betaalbaar, netto zonder korting, tenzij de factuur een andere termijn vermeldt. Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de klant van rechtswege, automatisch en zonder aanmaning in gebreke en brengt de aanrekening van verwijlintresten berekend aan de wettelijke rentevoet met zich mee.
4.3. 3-Studio houdt zich het recht voor, een maximum factuurbedrag te bepalen afhankelijk van de betalingen van de klant. Indien dit maximum bereikt wordt, kan de klant tijdelijk geen verdere betaalbare diensten aanvragen of verdere betaalbare transacties doorvoeren tot betaling van de uitstaande factuur of facturen.

5. Wijzigingen
5.1. 3-Studio mag te allen tijde, om organisatorische of technische redenen, de technische specificaties of eigenschappen van haar diensten veranderen. De klant wordt hiervan voorafgaand op de hoogte gebracht indien deze verandering zijn gebruik van de diensten beïnvloedt. Bij hoogdringendheid wordt de klant niet later dan één week na de verandering op de hoogte gebracht, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vergoeding.
5.2. 3-Studio behoudt zich het recht voor prijzen en tarieven op elk ogenblik te wijzigen. Klanten met een geldige overeenkomst worden steeds minstens één maand voor het ingaan van de nieuwe prijzen en tarieven van deze veranderingen schriftelijk op de hoogte gebracht.
5.3. 3-Studio behoudt zich het recht voor deze verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen zonder voorafgaandelijke waarschuwing. De wijzigingen zijn van kracht vanaf het ogenblik van publicatie ervan op de website van 3-Studio.be
5.4. De klant dient 3-Studio tijdig op de hoogte te brengen van elke wijziging met betrekking tot de bij sluiting van deze overeenkomst verstrekte informatie. Eventuele schade geleden door 3-Studio of door de klant ten gevolge van het niet tijdig bekendmaken van deze wijziging, blijft steeds ten laste van de klant.

6. Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
6.1. 3-Studio brengt de klant hierbij op de hoogte van het feit dat de door de klant verstrekte persoonsgegevens opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand, en kunnen gebruikt worden voor de commerciële relatie tussen 3-Studio en de klant enerzijds, het cliënteel beheer, marktonderzoek, gebruikersprofilering, directe marketing en mailing anderzijds. Voorgaande lijst is niet limitatief. De klant heeft te allen tijde toegang tot deze gegevens en kan ingeval van onjuistheden de verbetering daarvan vragen, overeenkomstig de wetgeving inzake GDPR (General Data Protection Regulation of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) welke gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers.

7. Aansprakelijkheid
7.1. 3-Studio is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het niet naleven van de bepalingen van deze overeenkomst. Tevens zal 3-Studio in geen geval en op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enige schade, waaronder indirecte verliezen, zakelijk verlies, inkomens- of winstderving of gemiste besparingen, additionele uitgaven, financieel verlies of verlies of beschadiging van gegevens, die verband houdt met of het gevolg is van de schorsing, beëindiging, storing of kwaliteit van de geleverde diensten.
7.2. 3-Studio sluit alle mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot het doorzenden of ontvangen van informatie, van welke aard ook, uit.
7.3. De terbeschikkingstelling van gegevens en de mededeling die de klant doet van gegevens over het Internet, gebeurt steeds op eigen risico. De klant dient alle mogelijke maatregelen te treffen om de integriteit en confidentialiteit van zijn gegevens te beschermen, o.a. tegen virussen en informaticacriminaliteit.
7.4. 3-Studio is evenmin aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden van andere verstrekkers van welke diensten ook, aangesteld door 3-Studio, of voor fouten of gebreken in hun apparatuur.
7.5. De aanspraken van de klant onder deze overeenkomst sluiten alle andere aanspraken uit en zijn beperkt tot deze uitdrukkelijk vermeld in deze algemene verkoopsvoorwaarden.

8. Overdracht
8.1. De klant kan deze overeenkomst of een deel ervan niet overdragen aan een andere (rechts-)persoon of entiteit zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 3-Studio.
8.2. Door de overdracht worden alle rechten en plichten uit deze overeenkomst overgedragen aan de overnemer die aanvaardt. Overnemer en overlater dienen 3-Studio een door beide partijen getekend bewijs te verschaffen van de overdracht van de overeenkomst.
8.3. De diensten en goederen van 3-Studio worden enkel verstrekt voor het overeengekomen gebruik. De klant mag deze niet, noch geheel noch gedeeltelijk, ter beschikking stellen, doorverkopen, verhuren of proberen te herverkopen of verhuren, aan eender welke derde partij, tegen eender welke vergoeding.

9. Duur
9.1. De duur van deze overeenkomst wordt bepaald door de datum van de bestelling en de termijn nodig voor het leveren van de bestelde goederen. De overeenkomst neemt een einde nadat beide partijen hun gedeelte van de overeenkomst volledig zijn nagekomen.

10. Wanbetaling, schorsing en beëindiging
10.1. Indien een factuur niet binnen de vervaltermijn betaald is, wordt een herinnering opgestuurd. Administratieve kosten kunnen hiervoor aangerekend worden.
10.2. Indien de herinnering zonder gevolg blijft, zal 3-Studio alle lopende diensten opschorten tot volledige betaling van alle uitstaande saldi. Deze schorsing doet geen afbreuk aan het recht om volledige betaling van alle uitstaande bedragen te eisen. Deze schorsing kan onder geen enkel beding aanleiding geven tot gerechtelijke vorderingen vanwege de klant.
10.3. Bij schorsing van lopende diensten blijven de vaste kosten hiervoor onverminderd doorlopen, en worden deze kosten ook gefactureerd.
10.4. Indien duidelijk blijkt dat de klant de uitstaande facturen niet kan vereffenen (bijvoorbeeld wegens faillissement of staking van betaling), of te kennen geeft dit niet te willen doen, kan 3-Studio onmiddellijk en onherroepelijk deze overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling beëindigen, zonder opzegging of vergoeding. Dit doet eveneens geen afbreuk aan het recht om volledige betaling van alle uitstaande bedragen te eisen.
10.5. Bij zware en/of herhaaldelijke inbreuken op deze overeenkomst vanwege de klant, of bij hoogdringendheid of ingeval een bevel en/of beslissing van de overheid of het gerecht, kan de overeenkomst geschorst of beëindigd worden, zoals vermeld in de voorgaande artikels.
10.6. Een schorsing kan enkel opgeheven worden indien er voldoende bewijslast bestaat van het nakomen van alle verplichtingen van de klant.
10.7. In alle gevallen van beëindiging, door 3-Studio of door de klant, blijven alle vergoedingen voor lopende diensten verschuldigd tot de effectieve dag van de beëndiging van de overeenkomst. Bij beëindiging behoudt 3-Studio het recht om de volledige betaling van alle uitstaande bedragen, vermeerderd met intrest te vorderen en een schadevergoeding te eisen voor eventuele schade die het geleden heeft ten gevolge van daden of nalatigheid van de klant.
10.8. Alle eventuele administratieve kosten voor de beëindiging van deze overeenkomst, zowel door 3-Studio als door de klant, zijn steeds ten laste van de klant.
10.9. Bij beëindiging van deze overeenkomst worden alle gegevens die zich op een computer of server beheerd door 3-Studio bevinden, onherroepelijk verwijderd. Verlies van deze gegevens kan onder geen enkel beding aanleiding geven tot gerechtelijke vorderingen vanwege de klant.
10.10. Indien 3-Studio niet langer in de mogelijkheid is een bepaald goed of een bepaalde dienst te leveren, om welke reden ook, wordt de overeenkomst automatisch beëindigd. Geen enkele vorm van beëindiging of schorsing kan aanleiding geven tot enige vorderingen, gerechtelijke of andere, vanwege de klant.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
11.1. Deze overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst of de totstandkoming ervan, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Oudenaarde.
11.2. In het geval één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden ongeldig of nietig verklaard zouden zijn of worden, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen.
11.3. De Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden is de enige rechtsgeldige versie. Vertalingen hebben enkel een informatieve waarde.

12. Levering van de goederen.

12.1. Bij bestelling van goederen die niet op voorraad zijn (aangeduid met “voorraad lokaal” op onze webwinkel), kan er geen levertermijn vastgelegd worden. Omdat deze afhangt van de beschikbaarheid of productiedatum van de fabrikant of importeur. Deze artikelen kunnen dan ook niet geannuleerd worden door de klant wegens te lange levertermijn.
12.2. Er wordt steeds pas geleverd als alle bestelde producten op voorraad zijn. Indien de klant vraagt om producten afzonderlijk te versturen,kunnen extra verzendkosten gevraagd worden. Pas na betaling van de extra kosten worden de eerste producten geleverd.
12.3. 3-Studio kan niet aansprakelijk gesteld worden als bestelde producten toch niet geproduceerd worden of uitverkocht zijn. Als de bestelde producten door ons niet meer kunnen geleverd worden ,wordt het reeds betaalde bedrag voor dit product volledig terugbetaald aan de klant, zonder extra kosten .
12.4. 3-Studio is ook niet verantwoordelijk voor de levertermijn van producten op voorraad. Maar zal deze in een aanneembare levertermijn versturen.
12.5. De levertermijn kan ook afhankelijk zijn van de verzendfirma. Deze kan verschillen door het gebruik van verschillende firma’s (B-Post, GLS, PostNl, LaPoste, … enz).
12.6. 3-Studio is ook niet aansprakelijk voor beschadigde of verloren zendingen.
Verzendingen met gewone postverzending zijn niet verzekerd. Voor verzendingen met GLS (meestal indien de verzendkosten hoger zijn dan 4,90 euro voor België en hoger dan 12,90 euro voor Europa) zijn de goederen verzekerd volgens de bepalingen van de verzendfirma.
U kan ook altijd een verzekerde verzending vragen mits aanpassing verzendkosten.


13. taxfree deliverys

  • Leveringen zonder btw zijn enkel mogelijk voor bestellingen boven 500,00 euro en na controle van uw BTW nummer.
  • Taxfree deliverys, only for orders for more than 500,00 euro and after checking your VAT number.
  • Bestellungen ohne MwSt.,sind ab einem Bestellwert von 500,00 Euro und und nach Überprüfung Ihrer MwSt.-Nummer möglich.
  • Les livraisons hors TVA sont possibles pour les commandes supérieures à 500,00 euros et après vérification de votre numéro de TVA.
0
    Your cart is emptyReturn to Shop